خار  واسطه انتقالی است برای گشتاورِ بین میل محور و عضوی که خار روی آن سوار است. خار روی محور و قطعه مورد اتصالمان محکم قرار می گیرد و در داخل شیار های محور که بدون لقی هستند سوار شده و معمولا با لقی ناچیزی کار گذاشته می شود.

انتقال گشتاور پیچشی ،  نیروی محوری  و ترکیبی از  این دو حالت بیشترین کاربردهای خارها هستند

در حال نمایش 3 نتیجه